Montly

Montly privatleasing drivs av LeaseCloud AB. Ett av femtio nordiska framtidsbolag som blivit omtalat och hyllat för sina enkla digitala leasinglösningar.

LeaseCloud AB erbjuder privatleasing till bosatta personer i Sverige.

Alla priser i denna shop är inklusive moms.

 Så här går det till att beställa:

  1. Beställ.Välj produkter och gå vidare till kassan. Där väljer du hur länge du vill använda produkterna och lägger din beställning. All information skickas säkert med kryptering på hemsidan och du använder BankID för att identifiera dig säkert.
  2. Avtal. När vi bekräftat din beställning och krediten har godkänts mailas ett digitalt avtal ut via e-post & SMS som signeras smidigt med Bank ID.
  3. Leverans. När signeringen är gjord levererar vi dina varor med DHL,Bring eller Posten (beroende på produkt/lager) som normalt sett levereras inom 1-3 dagar. Vi mailar ut kollinummer när produkterna är lastade. Du signerar leveransgodkännande till DHL eller Postnord när du mottager produkterna.

Allmänna villkor

Allmänna villkor Operationell Leasing konsument 2019-11-26

1. Leverans

1.1. Leasingkundens godkännande av leverans anses alltid som leasingavtalets leveransgodkännande.

1.2. Leasingkunden skall på egen bekostnad vidta erforderliga åtgärder för att mottaga leveransen. Leasingkunden äger ej rätt att rikta krav mot Montly med anledning av fel eller brister i Leasingobjektet.

1.3. Montly överlåter genom detta leasingavtal samtliga rättigheter, utom rätten till återbetalning av erlagd köpeskilling, som Montly har gentemot leverantören eller annan tredje man på grund av för sen leverans till Leasingkunden.

2. Leasingobjektet

2.1. Leasingobjektet är Montlys egendom. Leasingkunden förvärvar inte på grund av detta leasingavtal äganderätt till Leasingobjektet. Leasingkunden får inte pantsätta, andrahandsupplåta eller överlåta Leasingobjektet eller delar därav.

2.2. Leasingkunden åtar sig att under hyrestiden väl vårda Leasingobjektet och hantera detta med normal aktsamhet så att det ej undergår någon förändring som inte beror på normal förslitning. Leasingkunden svarar oberoende av vållande för förlust av eller skada på Leasingobjektet samt för all skada som genom Leasingobjektets brukande må förorsakas sak eller person. Även om Leasingobjektet skadas eller förstörs eller om Leasingkunden av annan orsak ej kan nyttja Leasingobjek- tet skall Leasingkunden fullgöra sina förpliktelser enligt detta leasingavtal. Leasingkunden åtar sig att följa vid vart tillfälle meddelade föreskrifter för användningen av Leasingobjektet och förbinder sig att inte bruka Leasingobjektet på sätt som står i strid med lag eller annan av myndighet utfärdad föreskrift eller på ett sätt som annars strider mot moral och etik samt att inte lagra material eller programprodukter i strid med gällande lagstiftning.

2.3. Montly äger när som helst under hyrestiden rätt att besiktiga Leasingobjektet och Leasingkunden är skyldig att för sådant ändamål vid anfordran lämna Montly tillträde till Lea- singobjektet.

2.4. Leasingobjektet får inte bearbetas, förändras eller in- förlivas med annan fast eller lös egendom på så sätt att värdet av Leasingobjektet och/eller Montlys eller tredje mans ägande- rätt äventyras.

2.5. Skulle utmätning ske hos Leasingkunden eller Leasing- kunden försätts i konkurs skall Montly genast underrättas och utmätningsman och konkursförvaltaren upplysas om Montlys äganderätt.

2.6. När leasingavtalet upphör skall leasingobjektet utan dröjsmål och på Leasingkundens bekostnad och risk sändas till den plats i Sverige som Montly anvisar. Leasingkundens ansvar för Leasingobjektets vård upphör inte förrän Montly själv eller dennes representant bekräftat att Leasingobjektet omhänder- tagits. Leasingobjektet skall, med hänsyn till normal förslitning, vara i gott skick. Montly äger rätt att, om så inte är fallet, debite- ra Leasingkunden för kostnad för reparation/återställande.

2.7. Leasingkunden skall på egen bekostnad under hela leasingperioden med Leasegivaren som förmånstagare hålla le- asingobjektet försäkrat. Vid försäkringsfall skall Leasingkunden utan dröjsmål upprätta och till vederbörande försäkringsbolag insända skadeanmälan samt tillställa Leasegivaren kopia av anmälan. Om leasingobjektet skadas eller förloras och skadan eller förlusten omfattas av utfallande försäkringsersättning skall utfallande ersättningsbelopp – oavkortade tillfalla Leasegi- varen, som härutöver är berättigad att av Leasingkunden erhålla det självriskbelopp, som skall avräknas vid reglering av inträffat försäkringsfall. Summan av ersättnings- och självriskbelopp kallas här nedan kompensationsbelopp. Leasegivaren tillhanda- håller inte ersättningsobjekt vid skada eller förlust. Delskada: Vid delskada skall Leasegivaren använda kompensa- tionsbeloppet antingen till att iståndsätta det skadade leasingo- bjektet eller till att utbyta detsamma mot annat likvärdigt objekt. Har Leasingkunden vållat skadan skall Leasegivaren emellertid inte vara skyldig att låta leasingobjektet undergå reparation eller att anskaffa likvärdigt objekt för en summa överstigande kom- pensationsbeloppet. Leasingkunden är dock berättigad att på egen bekostnad låta ombesörja de ytterligare reparationer som han kan finna erforderliga. Skadefall medför inte befrielse från Leasingkundens skyldighet att erlägga månadskostnader eller att fullgöra övriga förpliktelser enligt leasingkontraktet. Totalförlust: Är skadan så omfattande att leasingobjektet skä- ligen måste anses totalförstört och försäkringsbolaget ej överlå- ter ersättningsobjekt till Leasingkunden, skall Leasingkunden till Leasegivaren erlägga – förutom månadskostnader och andra belopp som är förfallna till betalning –kompensation vilken skall uppgå till 35 % av summan av månadskostnaderna för den återstående avtalade leasingperioden, samt även det bokförda värde leasingobjektet har vid avslutstillfället. Gällande mervär- desskatt tillkommer. Leasingkunden skall härvid gottskrivas det belopp som Leasegivaren erhåller från försäkringsbolaget. Sedan slutreglering skett enligt föregående stycke, skall leasing- kontraktet upphöra att gälla. Vid såväl delskada som totalförlust gäller att om skadereglering sker genom att försäkringsbolaget till Leasingkunden överlåter ersättningsobjekt skall leasingkon- traktet oförändrat gälla och avse ersättningsobjektet.

2.8. Vid skada på Leasingobjektet skall Leasingkunden underrätta Montly om skadefallet och till försäkringsbolaget lämna in skadeanmälan och andra handlingar som är nödvändi- ga för en skadereglering.

3. Avtalstid

3.1. Månadskostnaden löper tills vidare från och med den dag Leasingobjektet är avlämnat på avtalad leveransadress.

3.2. Hyrestiden startar den första dagen i nästföljande månad. För tiden mellan leverans av Leasingobjektet och leasingavtalets startdag utgår en uppstartshyra som debiteras med trettiondels (1/30) månadskostnad per dag.

3.3. När bindningstiden har uppnåtts kan leasingavtalet sägas upp av endera part med en uppsägningstid om en månad.

3.4. Montly har rätt att säga upp leasingavtalet och genast återtaga Leasingobjektet om

3.4.1. Leasingkunden åsidosätter bestämmelse i leasingavtalet.

3.4.2. Leasingkunden försätts i konkurs eller på annat sätt kommer på obestånd.

3.5. Om leasingavtalet upphör i förtid äger Montly rätt att erhålla, förutom månadskostnader och andra belopp som är förfallna till betalning, ersättning som skall uppgå till summan av månadskostnaderna för den återstående avtalade hyrespe- rioden, ersättning för den ytterligare skada eller förlust Montly åsamkas med anledning härav och ersättning för alla andra kostnader och utgifter som åligger Leasingkunden att betala enligt detta leasingavtal. Leasingkunden skall dock gottskrivas eventuellt mervärde som kan uppstå med anledning av förti- da realisering av Leasingobjektet eller förnyad uthyrning av Leasingobjektet under den kvarvarande ursprungliga hyrestiden med anledning av leasingavtalets förtida upphörande.

4. Månadskostnad

4.1. I leasingavtalet angiven månadskostnad inkluderas mervärdesskatt som skall betalas av Leasingkunden samtidigt med hyran. Därutöver skall Leasingkunden betala kostnader, skatter och avgifter som är hänförliga till Leasingobjektet och dess nyttjande, samt de avgifter som Montly i övrigt debiterar. Upplysning som gällande avgifter lämnas av Montly. Skatter och avgifter som debiteras av utomstående skall betalas vid anfor- dran, övriga debiteras löpande.

4.2. Efter att leasingavtalet upphört ska Leasingkunden utan dröjsmål och på Leasingkundens risk och bekostnad åter- lämna hyresföremålet till Montly.

4.3. Vid dröjsmål med betalning av hyra eller andra krav enligt detta leasingavtal ska Leasingkunden betala ränta på för- fallet belopp med 2,4% per påbörjad månad from förfallodagen, dock med lägsta belopp om SEK 50. Vid dröjsmål med betalning svarar Leasingkunden även för avgift för betalningspåminnelse, inkassokostnader och indrivningskostnader enligt gällande lagstiftning.

4.4. Montly har rätt att ändra månadskostnaden med ome- delbar verkan vid om något av följande inträffar

4.4.1. Omfattningen av Leasingobjektet förändras

4.4.2. Montlys kostnad för Leasingobjektet skulle bli en annan än vad Montly förutsatte vid beräkningen av hyran enligt detta leasingavtal

4.4.3. Ändrad lagstiftning, kredit, penning- eller valutapolitisk åtgärd eller annan myndighetsåtgärd förandler därtill

4.4.4. Om Montlys upplåningskostnad ändras i förhållande till Montlys upplåningskostnad när leasingavtalet ingicks.

5. ÖVRIGT

5.1. Betalning skall ske från ett av Leasingkunden tillhöran- de konto i ett kreditinstitut med hemvist i Sverige, inom EES eller i ett land som uppställer likvärdiga krav avseende motverkande av penningtvätt. Leasingkunden är skyldig att tillämpa autogiro på betalningar avseende detta leasingavtal om Montly begär det.

5.2. Leasingkunden förbinder sig, så länge någon förplik- telse är utestående enligt detta leasingavtal, att skriftligen med- dela Montly utan dröjsmål om ändringar av Leasingkundens adress.

5.3. Leasingkunden samtycker och ger sitt medgivande till att Montly till tredje part kan lämna ut uppgifter om Leasingkun- dens leasingavtal med Montly, exempelvis för, men inte begrän- sat till, kreditprövningsändamål.

5.4. Montly äger rätt att med förbehåll för Leasingkundens hyresrätt överlåta eller pantförskriva dels Leasingobjektet, dels Montlys rätt enligt detta leasingavtal. Leasingkunden är efter sådan överlåtelse skyldig att erlägga betalning till förvärvaren eller panthavaren (såsom tillämpligt) även om Leasingkunden har krav mot Montly.

5.5. Detta leasingavtal ersätter alla tidigare överenskom- melser mellan parterna angående hyra av Leasingobjektet och innefattar en slutlig och fullständig reglering av detsamma. Ändringar eller tillägg till detta leasingavtal skall för att vara bin- dande vara skriftligen avfattade och undertecknade av parterna.

6. Tillämplig lag och tvister

6.1. Svensk lag skall tillämpas på detta leasingavtal. Tvist med anledning av detta leasingavtals tillkomst, tillämpning och tolkning och därur härflytande rättsförhållande skall avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.